Fråga oss! Tfn: 0304-312 15 Mail: info@rensman.se

Provtryckning

provtryckning

Även om schaktning, rörläggning och rätt material är den absolut största delen i ett projekt så får man inte glömma att rensning, provtryckning och desinficering av ledningar är den viktigaste delen i hela projektet då vatten är ett livsmedel.Om denna del av projektet inte blir godkänd enligt gällande normer, uppstår onödiga kostnader och slutbesiktningen fördröjs. Av erfarenhet vet vi att om vi kommer in tidigt i ett projekt så kan man undvika många extra kostnader som kan uppstå.

Vid provtryckningen, som utförs enligt VAV P78, körs först en pig i ledningen så att ledningen rensas samtidigt som eventuell luft pressas ut för att säkerställa provtryckningen. När provtryckningen utförts så desinficeras ledningen och efter urspolning tas ett vattenprov som lämnas för analys. Då de tre arbetsmomenten utförs i en följd blir metoden kostnadseffektiv och miljövänlig.

 

 

Provtryckning Självfall

SwedacVi utför provtryckning av självfall enligt föreskrifterna i P 91. Rensman är sedan 2013 ackrediterade av SWEDAC för trycksättning med gas/luft enligt de lagkraven (AFS 2006:08 och ISO/IEC 17020) som gäller för provtryckning.

Vår personal har genomgått den säkerhetsutbildning som krävs och vår utrustning är godkänd enligt gällande regelverk.

Från AFS 2006:08                        

Provning med gas

20 § Trycksättning med gas ska utföras av ett kontrollorgan, typ A, B eller C enligt SS-EN-ISO/IEC 17020:2005, som är ackrediterat för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/931 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. (AFS 2011:15)